Az egyesület tevékenysége

Az egyesület a meghatározott célok elérése érdekében, a mindenkori anyagi és személyi lehetőségeit figyelembe véve, a szakmaterületéhez kötve az alábbi alaptevékenységeket végzi:

 • Törekszik minél több vegyészmérnököt az egyesületi munkába bevonni és aktivizálni, hogy elősegítse a nagyobb taglétszám kialakulását és a szakmaterületen dolgozó mérnökök különböző közösségeinek, szakosztályainak kialakulását.
 • Törekszik az Egyesület pártoló tagságát folyamatosan bővíteni, az Egyesülettel együttműködni kívánó személyeket és cégeket pártoló tagnak megnyerni.
 • A VIE Vegyészmérnök Akadémia keretében oktatásokat, képzéseket és továbbképzéseket végez és szervez, amelyhez köthetően VIE képzési tanúsítványt, illetve a rendes tagok részére az egyes szakterületekhez köthető VIE szakértői és tervezői oklevelet, címet ad ki.

A kiadott szakértői és tervezői címek határozott időtartamúak.

 • Tagjainak elismert kompetenciáját nyilvántartja, és kérésre arról tájékoztatást ad.
 • Segíti a tagok szakmai elismerését kitüntetések, díjak és ösztöndíjak adományozásával, illetve adományozásra tett javaslatokkal is.
 • Szakmai és tudományos konferenciákat, szimpóziumokat, tanácskozásokat, vitanapokat, bemutatókat, kiállításokat, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez és tart.
 • Az egyetemekkel együttműködve BSc szakdolgozatokat, MSc diplomamunkákat és PhD doktori disszertációkat bírál, és témavezetést vállal.
 • Diákversenyeket szervez, valamint a Nemzetközi Diákversenyeken való részvételt elősegíti.
 • Nyomtatott, illetve elektronikus szakmai és tudományos kiadványokat (folyóiratokat, szakmai könyveket, ismeretterjesztő anyagokat) készít, készíttet és ad ki.
 • Telefonról is kezelhető egyesületi honlapot készít és működtet.
 • Figyelemmel kíséri a szakmában kialakuló nemzetközi trendeket.
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, szervez és támogat. Ide értve a nemzetközi kooperációban végzett kutatási és fejlesztési tevékenységeket, az iparfejlesztési stratégiák, koncepciók kidolgozására irányuló projektek végzését és a szakmai tanácsadást is.
 • Szakértői segítségével az Egyesület szakmai érdekkörében műszaki, tudományos feladatok megoldására tanulmányokat, szakvéleményeket készít.
 • Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületéhez tartozó vagy kapcsolódó hazai és külföldi szervezetekkel. Az Egyesület ezen szervezetek tagja is lehet, ha az elősegíti a fenti céljainak megvalósulását, megfelel a szakmai érdekeinek. A nemzetközi szervezetekben való tagsági jogokat, az Egyesület nevében, az Egyesület által delegált tag is gyakorolhatja.
 • Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületéhez tartozó hazai és külföldi cégekkel, valamint részükre bemutatók lehetőségét biztosítja, annak érdekében, hogy az Egyesület tagjai minél könnyebben a legújabb ismeretekre, információkra tehessenek szert.
 • Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a társ mérnökegyesületekkel, közös projektek megvalósítása érdekében.
 • Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületét érintő kormányzati és nemzetközi szervezetekkel, annak érdekében, hogy a társadalom által igényelt munkákban az Egyesület tevékenyen részt vegyen.
 • Ápolja és fejleszti a szakmai nyelvet.
 • Ápolja a szakmaterülethez kapcsolódó ipar, tudomány és oktatás tárgyi és szellemi hagyományait (pl. műemlék és ipari örökségvédelem), valamint támogatja azokat, akik ezt a tevékenységet végzik.
 • Különböző szabadidős és rekreációs tevékenységeket (pl. sport, stb.) és összejöveteleket (szakest, bál, kulturális rendezvény, stb.) végez, szervez és támogat a tagok és hozzátartozóik számára.

Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is végez, illetve végezhet (pl. különböző, rendszeres rutin vizsgálatok készítése ipari megrendelésre, bérbeadás, stb.), amelynek eredményét a fenti célok elérésére fordítja. Ennek érdekében, vállalatot, céget is alapíthat, illetve részt vehet cégek tevékenységében.